Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

SIDECA.PL

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki funkcjonowania Sklepu Internetowego wydawnictwa Sideca Sp. z o.o. pod adresem https://sideca.pl.

1.2. Właścicielem Sklepu Internetowego https://sideca.pl jest Sideca Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie           (00 – 120) przy ul. Złotej 59, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000463332, NIP 525-255-90-28, REGON 146715912 zwana w dalszej części Regulaminu także Sprzedawcą.

1.3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w zakładce „Regulamin” w witrynie internetowej Sklepu https://sideca.pl.

1.4. Do korzystana ze Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego, oprogramowania i dostępu do Internetu po stronie Klienta zwanego także w dalszej części Regulaminu Konsumentem lub Kupującym.

1.5. Sprzedawca nie zapewnia sprzętu elektronicznego, oprogramowania i dostępu do Internetu niezbędnego do korzystania ze Sklepu Internetowego.

1.6. Zakończone sukcesem składanie zamówienia jest potwierdzeniem posiadania odpowiedniej konfiguracji używanego przez Klienta sprzętu elektronicznego   i oprogramowania.

1.7. Kupujący i Sprzedawca wzajemnie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu i działania w dobrej wierze.

1.8. Dane kontaktowe Właściciela Sklepu są nieprzerwanie dostępne w zakładce „Kontakt” strony internetowej Sklepu.

1.9. Właściciel Sklepu Internetowego informuje, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z zagrożeniami, których uniknięcie jest możliwe przy rozsądnym korzystaniu z usług cyfrowych oraz przy wykorzystaniu                      i aktualizowaniu oprogramowania zabezpieczającego.

 

2. Konto Klienta

2.1. Kupujący posiada możliwość założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. W tym celu konieczne jest dokonanie rejestracji poprzez kliknięcie ikony ludzika w menu głównym Sklepu, a następnie przycisku „Zarejestruj się” i wypełnienie obowiązkowych pól zgodnie z prezentowanym opisem.

2.2. W procesie zakładania Konta Klienta niezbędne jest potwierdzenie adresu e-mail. Po wyświetlaniu odpowiedniego komunikatu prosimy o zalogowanie się do konta poczty elektronicznej i potwierdzenie adresu e-mail, postępując zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości od Właściciela Sklepu.

2.3. Kliknięcie w link potwierdzający adres e-mail przekieruje Klienta do nowo utworzonego Konta, w którym będzie mógł  uzupełnić dalsze niezbędne informacje jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy wybrać punkt odbioru zamówień. Jest to niezbędne do prawidłowego i komfortowego korzystania ze Sklepu.

2.4. Pierwszy wpisany w Koncie Klienta adres jest klasyfikowany jako domyślny dla płatności i dostawy. Klient posiada możliwość dodania drugiego adresu i określenia jego przeznaczenia, zaznaczając opcję „adresu domyślnego” lub „adresu wysyłki”.

2.5. Założenie i używanie Konta Klienta jest dobrowolne i bezpłatne. Posiadanie Konta Klienta ułatwia korzystanie ze Sklepu i oferuje dodatkowe funkcje jak lista zamówień czy przechowalnia.

2.6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta.

2.7. Klient posiada możliwość zmiany wprowadzonych danych w Koncie Klienta lub jego likwidacji w dowolnym momencie. W przypadku likwidacji Konta prosimy przesłać stosowne życzenie listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Właściciela Sklepu.

 

3. Zamówienia

3.1. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym są zaproszeniem do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Wszystkie sprzedawane Towary są nowe i legalnie wprowadzone do sprzedaży.

3.3. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie konta poczty elektronicznej.

3.4. Klient korzystający ze Sklepu składa Zamówienie w formie elektronicznej wybierając dostępne w Sklepie Internetowym Towary, sposób dostawy i płatności zgodnie z komunikatami wyświetlanymi przez Sklep. Kupujący wykonując powyższe czynności składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży. Tak złożona Oferta wiąże Konsumenta jeśli otrzyma od Sprzedawcy na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomość z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

3.5. Zawarta Umowa Sprzedaży pociąga ze sobą obowiązek zapłaty.

3.6. Składając zamówienie Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu Internetowego i w pełni akceptuje jego treść. 

3.7. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

3.8. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za Zamówienia składane przez osoby trzecie, wykorzystujące login Kupującego.

3.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane Zamówienia z przyczyn technicznych np. wadliwe działanie sieci Internet.

3.10. Właściciel Sklepu do zrealizowanego Zamówienia dostarczy dokument zakupu: paragon fiskalny lub fakturę VAT.

 

4. Dostawa i formy płatności

4.1. Dostawa Towaru jest realizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w granicach Rzeczpospolitej Polskiej na adres wskazany przez Klienta.

4.2. Klient może wybrać następujące formy płatności:

4.2.1. płatność gotówką (pobranie) przy odbiorze przesyłki od pracownika firmy logistycznej

4.2.2. przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy prowadzony przez bank Pekao S.A. o numerze 15 1950 0001 2006 0584 6834 0002. W tytule przelewu Klient winien wpisać numer zamówienia.

4.2.3. płatność elektroniczna. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami i kartami jest Blue Media S.A. Uznawane rodzaje kart to Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard i MasterCard Electronic.

4.2.3.1. Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (81 - 718) przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł. opłacony w całości.

4.3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności za Towary w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zamówienia      w przypadku wyboru płatności przelewem bankowym lub płatności elektronicznej. W wypadku braku płatności           w ustalonym terminie, Sprzedawca rozwiązuję Umowę Sprzedaży.

4.4. Zamówienie zostaje wysłane w ciągu 24 godzin od uzyskania  pozytywnej autoryzacji płatności, zaksięgowania      i uznania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy lub w ciągu 24 godzin od momentu złożenia Zamówienia „płatnego za pobraniem” (przy odbiorze).

4.5. Czas niezbędny do realizacji Zamówienia prezentowany jest Klientowi w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

4.6. Jeśli klient zamówił Towary o różnym okresie realizacji to dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród prezentowanych.  

4.7. Przy odbiorze Zamówienia Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę w obecności pracownika firmy logistycznej.     W chwili stwierdzenia uszkodzeń Towaru lub opakowania przesyłki Konsument może odmówić odbioru paczki i powinien zwrócić się do pracownika firmy logistycznej o sporządzenie protokołu szkody.

4.8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie Zamówienia przez firmy logistyczne.

4.9. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia spowodowane transportem przez firmy logistyczne, ale jednocześnie zobowiązuje się do zabezpieczenia wysyłanych Towarów w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

4.10. Dostawa Zamówienia do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

5. Ceny

5.1. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają 5% podatku VAT.

5.2. Ceny zryczałtowanych kosztów dostawy dostępne są w zakładce „Dostawa” i zawierają 23% podatku VAT.

5.3. Ceny Towarów nie zawierają zryczałtowanych kosztów dostawy, które podawane są osobno przed złożeniem Zamówienia.

5.4. Sprzedawca określa warunki, w których pokrywa zryczałtowane koszty dostawy. Niniejsze informacje dostępne są w zakładce „Dostawa” na stronach internetowych Sklepu.

5.5. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i zryczałtowanych kosztów dostawy oraz prawo do organizowania promocji i innych akcji specjalnych.

5.6. Ceną wiążącą Kupującego oraz Sprzedawcę i ostateczną jest cena Towaru i zryczałtowane koszty dostawy podane w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronach internetowych Sklepu.

5.7. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu, w zakładce „Dostawa”, informuje Klienta o terminie w jakim Klient zobowiązany jest dokonać płatności za złożone Zamówienie. W przypadku braku płatności w ustalonym terminie, Sprzedawca rozwiązuję Umowę Sprzedaży.

 

6. Odstąpienia od umowy  

6.1. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia      w terminie 14 dni. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem.

6.2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie lub skorzystać ze wzoru dostępnego w niniejszym Regulaminie:

 

 

 

Dane teleadresowe 

Klienta

 

                                                         Sideca Sp. z o. o.

                                                         ul. Złota 59

                                                         00 - 120 Warszawie 

 

 

                   Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

…………………………………………..

…………………………………………..

 

 

 

Data odbioru produktów: …………………..

Oświadczenie sporządzono dnia: ……………….

 

 

 

                                                                   Z poważaniem

                                                                   

                                                                   ………………

 

Załączniki:

1. Dowód zakupu z ręczną adnotacją „zwrot”

 

 

 

6.3. Termin 14-dniowy jest liczony od dnia dostarczenia Towaru Klientowi.

6.4. Oświadczenie może zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy z załączonym skanem dowodu zakupu z dopiskiem „Zwrot”.

6.5. Sprzedawca prześle wiadomość z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia odstąpienia od Umowy na adres poczty elektronicznej Klienta. 

6.6. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą i Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w terminie 14 dni od momentu złożenia oświadczenia. Do zachowania terminu wystarczy odesłać Towary przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: 

 

Sideca Sp. z o. o.

ul. Złota 59

00 - 120 Warszawa

 

6.7. Zwracany Towar winien być odesłany wraz z otrzymanym dowodem zakupu i ręcznym dopiskiem Klienta              o treści „Zwrot”.

6.8. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy koszt zwrotu Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.

6.9. Jeśli Kupujący wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności.

6.11. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku:

6.11.1. Umowy, w której przedmiotem są opakowane Towary w folię zabezpieczającą, jeżeli opakowanie zostało otwarte Towar będzie traktowany jako użyty      i nie podlega zwrotowi.

6.11.2. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej.

6.12. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia odstąpienia od Umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności łącznie z kosztami dostawy ( jeśli wystąpiły ) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie wyznaczył inny sposób, przy czym ten sposób nie będzie wiązał się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków Klientowi do czasu otrzymania zwróconych przez Klienta Towarów.

6.13. Zwrot kosztów dostaw (jeśli wystąpiły) nie przysługuje Klientowi w przypadku zwrotu części Towarów                z Zamówienia w ramach odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

6.14. Zwracane Towary winne być odpowiednio zabezpieczone przez Klienta przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

 

7. Reklamacje z tytułu rękojmi i pozasądowe sposoby rozwiązywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

7.1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar bez wad.

7.2. Nie jest wadą Towaru uszczerbek, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu.

7.3. W przypadku otrzymania Produktu, w którym stwierdzono wady techniczne czy niezgodności ze składanym zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji, korzystając z przysługujących praw z tytułu rękojmi.

7.4. Reklamacje należy kierować na adres:

 

Sideca Sp. z o. o.
ul. Złota 59
00 - 120 Warszawa

 

adres poczty elektronicznej lub telefonicznie. Wszelkie dane kontaktowe zawiera zakładka „Kontakt” strony internetowej  Sklepu.

7.5. W reklamacji Klient powinien podać swoje dane adresowe, opisać i udokumentować zaistniały problem w chwili wystąpienia oraz przesłać do Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu lub numerem zamówienia otrzymanym w chwili jego składania.  

7.6. Reklamacji podlegają tylko Towary zakupione w Sklepie.

7.7. Kupujący może skorzystać ze wzoru pisma reklamacyjnego dostępnego w niniejszym Regulaminie:

 

 

 

Dane teleadresowe 

Klienta

 

                                                         Sideca Sp. z o. o.

                                                         ul.Złota 59

                                                         00 - 052 Warszawa

 

 

                              Reklamacja towaru

 

Niniejszym informuję, że zakupiony przeze mnie w dniu ………….. produkt ………………………………………….. jest wadliwy. 

 

Wada polega na:

……………………………………………………………………………

…………………………………………..

Wada została stwierdzona w dniu ……………

Z uwagi na powyższe na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *
  • nieodpłatna naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *
  • obniżenie ceny towaru o kwotę ……………… zł. (słownie:…………………………………………………… ). Proszę o zwrot podanej kwoty na konto  ………………………………………. / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ……………………………… / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *

 

 

 

 

                                                                   Z poważaniem

                                                                   

                                                                   ………………

 

( * ) - niepotrzebne skreślić

 

Załączniki:

  1. Dowód zakupu 
  2. Udokumentowane wady (zdjęcie)

 

 

 

7.8. W ramach reklamacji Klient zwraca Produkt na koszt Sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu procedury.

7.9. Sprzedawca niezwłocznie po zgłoszeniu przystąpi do rozpatrzenia reklamacji Kupującego, ale zastrzega sobie prawo do reakcji w terminie do 14 dni (zgodnie z kolejności napływania) licząc od dnia zgłoszenia problemu przez Konsumenta. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

7.10. Kolejne stopnie procesu reklamacji Strony transakcji będą wspólnie uzgadniać i nie będą działać samowolnie.

7.11. Sprzedawca może nie uwzględnić życzenia Klienta o zwrocie środków, obniżeniu ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku pierwszej reklamacji  i wymienić reklamowany Produkt na nowy.

7.12. Klient nie może odstąpić od Umowy jeśli wada Towaru jest nieistotna. 

7.13.  Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie zamówionych Towarów względem prezentowanych na stronach internetowych sklepu, które mogą wynikać z odmiennych ustawień urządzeń używanych przez Klienta.

7.14. Wszelkie zarysowania, odbarwienia, zagięcia i inne uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie może sugerować niewłaściwe obchodzenie się z Produktem mogą skutkować negatywnym uznaniem reklamacji.

7.15. W przypadku negatywnego uznania reklamacji Klient zobowiązany jest do odbioru Produktu. Produkt zostanie zaoferowany do odbioru osobistego lub zostanie przesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej pod adres wskazany      w formularzu reklamacyjnym. 

7.16. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.16.1. Klient ma prawo do złożenia wniosku do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej o rozstrzygnięcie sporu.

7.16.2. Klient jest uprawniony do skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej w mediacji polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

7.16.3. Kupujący może skorzystać z pomocy organizacji jak Federacja Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii 800 - 007 - 707 czy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich pod adresem e-mailowym porady(at)dlakonsumentow.pl  (lub małpa w nawiasie)

7.16.4. Konsument ma prawo do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

8. Newsletter

8.1.  Klient ma prawo zlecenia przesyłania informacji handlowych w postaci Newslettera na podany adres e-mail         i jednocześnie potwierdza, że jest uprawnionym do używania wskazanego adresu e-mail.

8.2. W procesie zapisania na Newsletter niezbędne jest potwierdzenie adresu e-mail. Po wyświetlaniu odpowiedniego komunikatu prosimy o zalogowanie się do konta poczty elektronicznej i potwierdzenie adresu e-mail, postępując zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości od Właściciela Sklepu.

8.3. Kliknięcie w link potwierdzający dołączenie do Newslettera przekieruję Klienta na stronę internetową Sklepu.

8.4. Zapisanie i korzystanie z usługi Newslettera jest dobrowolne  i bezpłatne.

8.5. Klient ma prawo do rezygnacji z otrzymywania Newslettera Sklepu w dowolnym momencie.

 

9. Polityka Prywatności

9.1. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jak Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1 - ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nazywanego RODO oraz zgodnie z Polityką Prywatności niniejszego Regulaminu.

9.2. Administratorem strony internetowej Sklepu i zebranych danych Klientów jest Sideca Sp. z o.o. Dane Administratora zawiera punkt 1.2. niniejszego Regulaminu.

9.3. W celu zawarcia, realizacji i obsługi Umowy Sprzedaży, wystawiania dokumentów finansowych i transportowych, monitoringu płatności, ustalenia dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed organami państwowymi, wypełnienie obowiązków prawnych, wynikających z przepisów prawa w tym przepisów podatkowych     i rachunkowych Administrator Sklepu zbiera dane w następujacym zakresie:

9.3.1. imię i nazwisko, 

9.3.2. adres korespondencyjny/ zamieszkania, 

9.3.3. adres e-mail, 

9.3.4. numer telefonu, 

9.3.5. numer rachunku bankowego,

9.3.6. adres IP, 

9.3.7. numer NIP, 

9.3.8. nazwa firmy.

9.4. Właściciel Sklepu zbiera dane także w celach marketingowych własnych produktów i analizy ruchu na stronie internetowej Sklepu.

9.5. Zebrane dane są przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wykonania Umowy sprzedaży lub do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego przechowywania wskazanych danych. Dane osobowe są także przechowywane do czasu wycofania przez Klienta zgody na ich przetwarzanie.

9.6. Zgromadzone i przetwarzane dane przez Administratora zostały przekazane przez Klientów dobrowolnie, ale są one niezbędne w prawidłowej realizacji i obsługi zamówień.

9.7. Administrator współpracuje z dostawcami usług jak firmy logistyczne i operatorzy płatności w celu realizacji zamówień Klientów. W tym celu Administrator będzie udostępniać lub otrzymywać dane Klientów zależne od przeprowadzanego etapu procesu realizacji i obsługi zamówienia Klienta. 

9.8. Usługodawcy, z którymi współpracuje Właściciel Sklepu stosują własne przepisy i procedury w zakresie ochrony danych osobowych.

9.9. Administrator nie będzie udostępniać danych Klientów podmiotom nie zaangażowanym w żadnym stopniu          w proces realizacji i obsługi zamówienia Klienta.

9.10. Właściciel Sklepu nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów.

9.11. Administrator będzie stosował odpowiednie środki zgodnie z obowiązującym prawem w celu prawidłowego zabezpieczenia przechowywanych i zbieranych danych.

9.12. Klientowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

9.12.1. dostęp do swoich danych osobowych

9.12.2. sprostowanie swoich danych osobowych

9.12.3. usunięcia swoich danych osobowych 

9.12.4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych

9.12.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

9.12.6. żądania przenoszenia danych osobowych

9.13. Wniesione żądanie Klienta zostanie zrealizowane bez zwłoki w kolejności napływania jednak w nagłych wypadkach  jak duża ilość wniosków lub skomplikowany charakter żądania Administrator zastrzega sobie prawo do wykonania życzenia Klienta w okresie do 14 dni licząc od dnia zgłoszenia. Jeśli ten termin nie będzie możliwy do spełnienia Klient zostanie powiadomiony o orientacyjnej nowej dacie wypełnienia zlecenia wraz z przyczynami opóźnienia. 

9.14. Klient ma prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.15. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Polityki Prywatności.

 

10. Cookies

10.1. Pliki „cookies” są używane w trakcie przeglądania stron internetowych Sklepu. Są one niewielkimi plikami tekstowymi zapisywanymi na urządzeniu stosowanym przez Klienta.

10.2. Używane przy Sklep pliki cookie są bezpieczne dla urządzeń Klientów. Nie jest możliwe przedostanie się wirusów lub innego niechcianego czy złośliwego oprogramowania do urządzeń Klientów za ich pośrednictwem.

10.3. Rodzaje używanych Cookies

10.3.1. Cookies sesyjne są przechowywane na urządzeniu Klienta do czasu zakończenia sesji przeglądania stron Sklepu kiedy są usuwane z urządzenia Klienta. Administrator Sklepu nie ma możliwości pobierania żadnych danych osobowych czy informacji wrażliwych za ich pośrednictwem z urządzenia Klienta.

10.3.2. Cookies trwałe są przechowywane na urządzeniu Klienta do czasu ich skasowania. Zakończenie sesji przeglądania stron Sklepu nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta. Administrator Sklepu nie ma możliwości pobierania żadnych danych osobowych czy informacji wrażliwych za ich pośrednictwem z urządzenia Klienta.

10.4. Pliki Cookies pozwalają poprawić funkcjonowanie Sklepu. Pozwalają zidentyfikować oprogramowanie używane przez Klientów i dostosować Sklep internetowy do indywidualnych potrzeb Klienta.

10.5. Klient może zabronić używania (odbierania) plików (cookies) i pozostać anonimowym, jednak takie działanie pociągnie za sobą brak możliwości zidentyfikowania Klienta i jego preferencji w używaniu stron internetowych Sklepu.

10.6. Klient może określić indywidualnie zakres wykorzystywania plików cookies, dokonując zmian w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu. 

 

11. Postanowienia końcowe

11.1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2022 r.

11.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, ale nie wcześniej niż 14 dni od daty publikacji na stronie internetowej Sklepu.

11.3. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazw, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, formularzy, logotypu należą do Sprzedawcy, a używanie ich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z niniejszym Regulaminem.

11.4. Nazw firm, ich znaki towarowe, logotypy itp. użyte na stronach internetowych Sklepu należą do ich właścicieli     i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

11.5. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

11.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,            w szczególności Kodeksu Cywilnego czy Ustawy o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014. poz. 827 ).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl